Een veilige / verkeersveilige omgeving

Veiligheid en verkeersveiligheid blijven prioritair voor Samen Eén.

De voorbije legislatuur zijn er enorme inspanningen gebeurd op dit vlak.

De herinrichting van de  Kerkstraat was een feit, de heraanleg van Vichteplaats werd aangevat en eind dit jaar start de heraanleg van het centrum van Ingooigem.

Ondertussen werd er werk gemaakt van het afsluiten van modules met het Vlaamse Gewest tot herinrichting van de Statiestraat en de Wortegemsesteenweg en Berglaan met het oog op het aanleggen van vrij liggende fietspaden. 

Alle gewestwegen dienen aangepakt te worden, zodanig dat er een trager snelheidsregime zich opdringt en waarbij er, waar mogelijk, vrij liggende fiets- en/of voetpaden zijn.

De beslissing tot het aanleggen van een ringweg dient dan ook minstens uitgesteld te worden nadat gans dit traject is doorlopen en waarbij er dan een nieuwe evaluatie dient te gebeuren.

Ook dient er bijzondere aandacht besteed te worden aan de gemeentelijke wegen, gezien er tal van gemeentewegen dringend dienen hersteld of heraangelegd te worden. Dit geldt voor de voet- en fietspaden!

Er dient ook een stappenplan opgemaakt te worden van gemeentewegen die kunnen heraangelegd of hersteld worden binnen de budgettaire ruimte.

Waar het aanleggen van verkeerspoorten, om de snelheid te verlagen, minder aangewezen is, dienen er flitspalen te komen in plaats van deze verkeerspoorten. Dit is misschien een minder populair voorstel, maar het is in het belang van de verkeersveiligheid. 

Aan de meeste scholen is er nu al een zone 30 voorzien. Dit dient aan elke school zo te zijn.

Ook stelt Samen Eén voor om op alle gemeentelijke wegen een tonnagebeperking van 7,5 ton op te leggen met uitzondering van het plaatselijk verkeer en van landbouwvoertuigen.

Het afrijden van graskanten dient beter opgevolgd te worden, gezien op sommige plaatsen het gras en onkruid veel te hoog staat, met als gevolg dat de zichtbaarheid op bepaalde kruispunten in het gedrang komt.

Er dient werk gemaakt te worden van de gemeentelijke administratieve sancties teneinde de kleinere misdrijven zoals vandalisme, lawaaihinder, sluikstorten, enzovoort tegen te gaan.

Het aanbod van de belbus dient behouden te blijven en mag niet afgebouwd worden.

Er dient verder onderhandeld te worden met De Lijn om de afstemming van het busverkeer op de schooluren tijdens het schooljaar zo optimaal mogelijk af te stellen.