Milieu, natuur & containerparken

Er dient werk gemaakt te worden van de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties teneinde het nog steeds te vaak opduikend zwerfvuil tegen te gaan. Sluikstorters kunnen door middel van deze gemeentelijke administratieve sancties beboet worden.

Ook dient er hieromtrent verder werk gemaakt te worden van sensibiliseringsacties. 

De sluitings- en openingsuren van het containerpark te Vichte en te Anzegem dienen beter op elkaar afgestemd te worden, zodanig dat er altijd 1 van de beide containerparken open is.

In de vorige legislatuur werden mede onder impuls van Samen Eén de milieubelastingen afgeschaft.

Samen Eén staat garant dat deze niet opnieuw zullen ingevoerd worden noch voor particulieren noch voor bedrijven.

Verder dient er werk gemaakt te worden van een opwaardering van het trage wegennet, zodat iedere fietser en voetganger op een veilige manier deze trage fiets- en wandelwegen kan gebruiken.

De open ruimtes die er nu zijn, dienen gevrijwaard te blijven.

Buiten de verstedelijkte dorpskernen dient het landschappelijk karakter behouden te blijven.