Landbouw

Anzegem heeft een landbouwtraditie en waarvoor er een blijvend respect dient te zijn.

Ondersteuning van de landbouwsector waar mogelijk moet een actiepunt van het gemeentebestuur blijven, bijvoorbeeld de jaarlijkse inzameling van landbouwfolie dient behouden te blijven.

Recreatief medegebruik van het open landschap naar plattelandstoerisme toe dient gepromoot te worden.

Een goede begeleiding inzake ruimtelijke ordening voor de landbouwbedrijven is noodzakelijk, zodat er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de land- en tuinbouwbedrijven.

Tevens dient er een goede begeleiding te zijn bij het aanvragen of verlengen van milieuvergunningen.

Het voorkomen van erosie van gronden is ook een belangrijk punt. Samen Eén stelt voor om via de gemeente beheersovereenkomsten af te sluiten en andere maatregelen te nemen, teneinde een stimulerende rol te vervullen bij het voorkomen van erosie van gronden.